Tvarkos

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. žiūrėti

Saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo vykdant nuotolinį mokymą žiūrėti

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizuojant ugdymo procesą valdymo priemonių Rokiškio Senamiesčio  progimnazijoje tvarkos aprašas. žiūrėti

Dėl nuotolinio darbo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo žiūrėti

Įsakymas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus, įgyvendinančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo žiūrėti

Darbo tvarkos taisyklės žiūrėti

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio  progimnazijos bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje. žiūrėti

Pagalbos mokinių krizinio elgesio atveju tvarkos aprašas žiūrėti

Organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos nuostatai žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio  progimnazijos  tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas žiūrėti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas žiūrėti

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka žiūrėti

Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas žiūrėti

 Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka žiūrėti

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka žiūrėti

Darbuotojų  duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės žiūrėti

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas žiūrėti

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka žiūrėti

Mokinių elgesio taisyklės  žiūrėti

Ugdymo turinio planavimo tvarka. žiūrėti

Mokinių lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarka.žiūrėti

Dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo tvarkos aprašas žiūrėti