Pagalba mokiniui

Psichologo pagalba

Veiklos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines ugdymo sąlygas.

Mokyklos psichologės darbo kryptys:

 1. Konsultavimas – pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Psichologinis konsultavimas vyksta Rokiškio Senamiesčio progimnazijos psichologo kabinete. Konsultacijų tikslas – padėti klientui spręsti iškilusias problemas.
 2. Švietimas – mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, mokymo (-si) ir bendravimo psichologijos klausimais. Tai pokalbiai su mokiniais klasių valandėlių metu, paskaitos mokytojams, tėvams, pasisakymai tėvų susirinkimuose ir kt.
 3. Psichologinių problemų prevencija – prevencinių priemonių ir programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. Dalyvaujama rengiant ir mokykloje įgyvendinant projektus, kuriais siekiama ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, stiprinti jų atsparumą žalingam aplinkos poveikiui, didinti kompetenciją spręsti iškilusias problemas.
 4. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Socialinio pedagogo pagalba

Veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, mokyklos, klasės bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas galimybes lavintis, mokytis ir augti. Uždaviniai:

 • rūpintis vaiko gerove, saugumu, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Mokyklos socialinės pedagogės  funkcijos:

 1. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 2. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 3. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 4. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 5. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia:

Logopedės :

Janina Večorskienė (ikimokyklinis, pradinis ugdymas)

El. paštas: javec123@gmail.com

Kabineto Nr. 20 (1-4 klasių korpusas)

Liudmila Pečiūrienė (pagrindinis ugdymas)

El. paštas: lpeciuriene@gmail.com

Kabineto Nr.217(senieji rūmai)

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina vaikų, mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą,vaikams, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų, mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro specialiųjų poreikių vaikų,mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko; rengia savo veiklos metinę ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų, mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, mokinius.
 • Specialiosios pedagogės:
 • Janina Večorskienė (ikimokyklinis, pradinis ugdymas)
 • El. paštas: javec123@gmail.com
 • Kabineto Nr. 20 (1-4 klasių korpusas)
 • Liudmila Pečiūrienė (pagrindinis ugdymas)
  • Kabineto Nr.217 (senieji rūmai)
  • El. paštas: lpeciuriene@gmail.com
  • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ar bendrųjų mokymosi sutrikimų.
  • Specialiojo pedagogo funkcijos:
  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

   

 

 

Sveikatos  priežiūros specialistės  teikiamos  paslaugos ir tikslai:

 1. Išsaugoti  ir  stiprinti  mokinių  sveikatą,  užtikrinti  sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybę,  kuriant  sveiką  aplinką  mokykloje,  stiprinant  mokinių  sveikatą,  numatant  ir  šalinant  rizikos  veiksnius,  galinčius  sukelti  ligas.
 2. Kurti  sveikatos  priežiūros  mokykloje  sistemą , kuri  formuotų  teisingą  mokinių  požiūrį  į  savo  sveikatą, sveiką gyvenseną.
 3. Užtikrinti  pirmosios  pagalbos  suteikimą  pavojingų  būklių,  traumų,  nelaimingų  atsitikimų ir  apsinuodijimų  atvejais.
 4. Konsultuoti tėvus, pedagogus.